ÅRSMÖTE

 

PBK Sundsvall bjuder in samtliga medlemmar till årsmöte

 

Torsdagen den 16 januari

Kl. 13.00 efter riksserien på hallen

Välkommen Styrelsen

Dagordning Årsmöte

Dagordning för PBK Sundsvalls årsmöte 2020-01-16

Plats: Bowlinghallen Ca 13.00 efter Riksserien

(Kallelse 3 veckor före enligt stadgarna 26 december)

1: Öppnande av mötet

2: Upprop och fastställande av röstlängd

3: Fråga om möte har utlyst på rätt sätt. 

4: Fastställande av dagordning

5: Val av ordförande och sekreterare för mötet

6: Val av justeringsmän (2) som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.

7: Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

8: Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

9: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10: Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

11: Fastställande av medlemsavgifter för 2020 (250,- för 2019)

12: Val av ordförande för ett år

b/ Val av 3 ledamöter för en tid av 2 år, 1 ledamot fyllnadsval 1 år (Ingvar, Enar, Greven och Bernt fyllnadsval)

   (ett år kvar Gunhild Dahlin och Mia Jakobsson)

c/ Val av en suppleant för en tid av ett år

d/ Val av revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.

e/ Val av två ledamöter för en tid av ett år som valberedning där en skall vara sammankallande.

13/ Beslut om UK och tävlingsansvarig 2 personer för en tid av två år

14/ Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller medlem.

15/ Övriga frågor.

16/ Avslutning