styrelsemöte den 21/11 2019

Protokoll styrelsemöte PBK

Datum: 191121

Plats: Enjoy Birsta

 

Närvarande: Allan Eriksson ordf, Enar Näslund, Gunhild Dahlin, L E Granbäck, Mia Jacobsson, Ingvar Forss, Rune Håkansson. Från valberedningen Pekka Reunanen.

 

1/ Mötet öppnades och föreslagen agenda antogs.

2/ Till att justera dagens protokoll valdes Allan Eriksson.

3/ Ekonomisk rapport. Allan redogjorde för dagsläget som innebär en prognos för helåret med ett överskott på c:a kr 1300:-. Vi har alltså till dags dato Kr 3000:- i kassa och kommande utgifter på kr 1700:-. Ett bra resultat.

Vi har dessutom fått in 3 nya medlemmar som från och med 1 jan nästa år börjar betala medlemsavgift. Fler är på ingång med nedanstående åtgärder.

4/ Valberedningen, Pekka Reunanen och Lars Erik Renberg(ej närvarande) startar upp jobbet med att ta fram förslag till styrelse och övriga funktionärer.

5/ Planering våren 2000. Gunhild har planerat in klubbens aktiviteter för vårsäsongen. Komplettering med stadsmatcher kommer senare. Planeringen godkändes av mötet och biläggs protokollet.

6/ Övriga frågor:

*Skinktävlingen som planerat den 12 dec. För att alla skall kunna delta kommer möjligheten finnas att spela 3 per bana i tre serier. Blir ant anmälda färre kan vi återgå till 2 per bana i 4 serier. Viktigt att anmälan om deltagande kommer in i tid så banbeställning kan göras.

Bästa dam resp herre utan hc vinner en skinka. Av kvarvarande vinner  bästa dam resp herre (med hc) en skinka. Allan/Gunhild tar fram handicap.  Enar fixar 4 st skinkor och Allan /Gunhild priser till KM. Gunhild skickar ut anmälan till skinktävling  och deltagande i säsongavslutningen.

7/ Avslutning höstsäsong. Efter skinktävlingen äter vi en lättare jullunch (julgröt, skinkmacka och kaffe med kaka). Klubben använder överskottet enl punkt 3 för att subventionera med kr 50:-/man. Kostnad efter subvention som var och en skall betala delges efter att pris från Enjoy kommit in.

8/ Försök att få kontakt med medlemmar som slutat och hör om vi kan få tillbaka tröjor (ev mot ett pris på kr100:-). Vi har behov av tröjor till nya medlemmar.

9/ Några nya medlemmar har anslutit sig nyligen och aktiviteter pågår för att få flera exvis är det klart att vi får annonsera i bosvedjebladet  och berätta om klubben.

10/ Bilfrågan: Det beslöts att från och med  nästa år (20200101)kommer bilersättning vid bortamatcher att bli 18 Kr/mil att ges till bilägare. Passagerare i bilen delar på totalkostnaden.

11/ Arbetsfördelning inför Årsmötet den 16 januari beslutades enl följande:

  • Kallelse och dagordning Allan och Ingvar
  • Revisionsrapport Erik Iggström
  • Verksamhetsberättelse Ingvar
  • Resultat och balansräkning Allan
  • Verksamhetsplan 2020 Allan och Gunhild
  • Budget 2020 Allan
  • Bokning Lokal gröt mm. Allan och Gunhild.

12/ Mötet avslutades. Nästa möte som blir Årsmötet blir den 16 januari efter riksserien kl 13.00 i hallen.  (Allan bokar).

 

Protokoll                                                                 Justeras

 

Ingvar Forss                                                            Allan Eriksson

 

 

 

protokoll 5/9 2019

Styrelsemöte PBK Sundsvall Datum: 19-09-05 Plats: Bowlinghallen Birsta

 Närvarande: Allan Eriksson Ordförande Enar Näslund: Vice Ordförande Bernt Jansson: Kassör Gunhild Dahlin, Mia Jacobsson ledamöter Ingvar Forss Sekreterare

 

Till att justera dagens möte valdes Allan.

 

1/ Ekonomi: Bernt redovisade dagsläget som innebär att vi på plusgirot har kr 51 324,-. mot kr 43 610,- vid årsskiftet. Kontanter i kassan är kr 640,- samt två presentkort kr 150,-. Läget gentemot budget är helt under kontroll.

 

Bernt kommer att flytta från Sundsvall under hösten och avgår i och med dagens möte som kassör.

 

2/ Gunhild redogjorde för höstens riksseriespel och stadsmatcher. Den planering som finns på hemsidan är korrigerad enl. följande. Matchen mot Härnösand flyttas till den 24 okt vilket innebär att riksseriematchen den dagen flyttas till tisdagen den 22 okt. KM och skinktävling som planerat.

 

3/ Övriga frågor. ● Banbehandling (typ av olja och profil) innan match/träning. Enar, Gunhild och Lars Erik R (redan beslutad att dom för talan mot hallen) tar ett resonemang med Kjell om banläggning.  ● Banfördelning vid riksseriematcher. Kan omg som startar 11.30 starta på “ospelade banor” eller på nylagda? ● Inbjudan till pensionärsföreningar. Enar kollar om en gemensam aktion med övriga pensionärsklubbar går att ordna för att nå pensionärsgrupper med inbjudan till provspel och nå ev. nya medlemmar.     ● Kompletteringar av styrelsen. Suppleant Rune Håkansson går in i styrelsen enl. paragraf 9 som ersättare för Bernt Jansson. Som kassör tillförordnas Allan till verksamhetsårets slut. ● Riksserien.  Vi bör bjuda in Penjoy för att klargöra hur vi tar ut lagdeltagare. Enar kollar med Byström Penjoy. Kan vi använda oss av samma spelare i båda klubbarna i vissa fall? Får vi ett nej på denna inbjudan får resp. lagledare ta upp frågan med aktuell medlem om vilken lagtillhörighet dom väljer. Ev. fortsätter vi som nu att utgår från att vi måste ange vilka som spelar men att inget förbud råder om en spelare deltar i två klubbar. Står ingenstans i reglerna enligt Penjoy tolkning. ● Priser till stadsmatcher. Presentkort från ICA på 50,- går till segraren i herr och dam i respektive lag. Lotteripriser för ett totalvärde av Kr 475:-/ring delat med antal pris gäller för lotterivinsterna. Lotteriringar och priser löser Mia ock Allan. Priser (ICA p-kort) löser Gunhild och Allan.                                                                                                                                                                                             

 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. Nästa styrelsemöte blir den 10 0ktober efter träning.

 

Vid protokoll   Justeras av

 

Ingvar Forss   Allan Eriksson

Protokoll 30/4 2019

Styrelsemöte den 30/4 2019

Styrelsemöte PBK

Datum: 190430

Plats Enjoy Bosvedjan

Närvarande: Allan Eriksson Ordf, Gunhild Dahlin, Mia Jacobsson, Lars Erik Granbäck, Walter Andersson, Bernt Jansson, Ingvar Forss

1/ Ordförande öppnade mötet och hälsade all välkomna.

2/ Till att justera dagens protokoll valdes Lars Erik Granbäck

3/ Beträffande våravslutning diskuterades olika förslag bl a s:a berget som vi varit på dom senaste åren men beslutet vart att vi ber Kell komma med ett förslag på en avslutningsaktivitet i hallen Gunhild håller i den kontakten.

4/ Ekonomi: Saldo på bank Kr 48 668 Kr. I Kassan kr 3850  ev – 80:-. Vi är nu 33 medlemmar som betalar medlemsavgift med ett par undantag som snart regleras. Positiv utveckling jämfört med läget för ett år sedan.

5/ Bernt meddelar Kjell att 10-kronan upphör fr och med höstomgången -19.

6/ Vi saknar anslagstavlor. Gunhild tar upp detta med Kjell. Vissa parkeringsproblem uppstår ibland. Vissa platser finns om man åker in till höger efter centrumhuset.

7/ Stadsmatcher och riksserien. Lennart och Ingvar fortsätter att hålla i resp herrlag. I Ingvars lag kommer sammankallande att varva mellan fler lagmedlemmar. Damlaget intakt. Fr o m höstomgången skall sammankallande ansvar för rapportering av matchresultat kommer förbundet tillhanda.

Ekonomi vid stadsmatcher: Vid våra hemmamatcher betalar vi själva spel, mat och avslutningsfika. Vi bjuder bortalaget på avslutningsfika alltså samma som idag. Skillnaden är att bortalaget betalar sitt spel. Mot Östersund är skillnaden att dom betalar sin mat själva. Vi våra bortamatcher betalar vi själva bilkostnad, spelkostnad, mat men blir bjudna på avslutningsfika. Gäller även mot Östersund. 50:- upphör därmed för alla bortamatcher.

Vi vill på detta sätt få bort ”penningkrångel” i kassan.

8/ Övriga frågor: Träning till hösten blir som nu tisdagar kl 10.00 -11.00 och torsdagar 09.00 till 12.00 på banor som är lediga sen riksserien tagit 6 banor.

Sista officiella speldag i vårsäsongen är den 21 maj. Våravslutning den 23/maj. Avslutningsaktivitet återkommer vi om. KOLLA HEMSIDAN. Det gäller f ö all klubbaktivitet.

I klubben finns:

*PBK-nålar för att dela ut vid högtidliga tillfällen

*Ett nytt klot finns också för att ev säljas eller lottas ut.

Nästa styrelsemöte den 190905

Mötet avslutades. Ordförande tackade för visat intresse.

Protokoll                                      Justeras

Ingvar Forss                                Lars Erik Granbäck

Protokoll 180904

Protokoll från styrelsemöte PBK

Datum: 180904

Plats: Enjoy Birsta

 

Närvarande: Allan Eriksson ordf., Walter Andersson, Enar Näslund, Mia Jacobsson, Gunhild Dahlin, L E Granbäck, Ingvar Forss.

 

1/ Mötet öppnades av Allan..

2/ …som drog dagens agenda enl kallelse som godtogs av mötet.

3/ Till att justera dagens protokoll utsågs Enar Näslund

4/ Som första punkt kom Kjell Olson in med information om förändringar kring bowlinghallen. I stora drag kommer verksamheten att flytta från Birsta till en lokal i Bosvedjans centrumhus. Nuvarande hall töms i Jul och nyårshelgen och spel i den nya hallen börjar efter trettonhelgen 2019. Inget avbrott kommer att ske i vår verksamhet. Mer info  kring detta kommer efter hand. Gunhild informerar på hemsidan.

5 / Ekonomi, budget och medlemsläget. Vi följer i stort den budget som lagts upp för året. Ett minus på c:a 2500:- i förhållande till budget kan komma att uppstå under hösten men får ända ses som ett klart fall framåt jämfört med tidigare år. Beträffande medlemsantalet är dagssiffran 32. Vi ser fram mot en ytterligare ökning av medlemsantalet (kanske upptagningsområdet i bosvedjan kan ge en knuff framåt). Vi också följa upp inbetalning av medlemsavgifterna så att dessa kommer in i tid. Viktigt med tanke på vår tajta budget.

6/ Höstens aktiviteter: Gunhild har lagt upp vad som kommer att hända vad gäller stadsmatcher, riksserien och övrigt på hemsidan. Beträffande säsongsavslut gör vi som förra året d v s en skinkmacka, kaffe, prisutdelning och lotterier kramar och tack för i år. Allt sker den 13/12.

7/ Beträffande riksserien så kommer vi som bestämt att ha 3 lag ett dam och två herrlag. Vilka som spelar i herrlagen kommer Lennart Dahlin och undertecknad att enas om innan start som är den 13/9 kl 10.00. Målsättning är att alla skall få chansen att delta.

8/ Bidragsansökan till Sundsvalls kommun. Allan redogjorde för sina kontakter med kommunen och hur en ansökan skall utformas. En komplicerad historia kan tyckas men en i sammanhanget rutinerad Allan har läget under kontroll och efter hans redogörelse är styrelsen med på att ansökan skall lämnas med det innehåll  Allan redovisat.

9/ Med detta tackade ordförande för visat intresse och mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet                                                 Justeras av

 

Ingvar Forss                                                       Enar Näslund

 

Protokoll 171116

Protokoll styrelsemöte PBK

 

Datum: 1711116

Plats: Enjoy Birsta

 

Närvarande: Allan Eriksson, Enar Näslund, Gunhild Dahlin, Walter Andersson, Mia Jacobsson, Lars Erik

Granbäck, Ingvar Forss

 

1/ Allan öppnade mötet. Dagordningen genomgicks och godkändes

2/ Till att justera dagens protokoll valdes Enar.

3/ KM spelas den 23/11 kl 10.00. 4 serier utan HC.

4/ Skinktävlingen avgörs den 14/12. En utan HC en med.  Vi spelar 4 serier där de med den högsta poängen vinner gruppen utan HC, en bland damer en bland herrar. Dom undantas när vinnarna i resp dam/herr med HC tas fram bland övriga spelare.

5/ Säsongsavslutning direkt efter skinktävlingen den 14/12. Prisutdelning KM och skinkutdelning till vinnarna i skinktävlingen. Vi smakar sen lite på julen genom att äta julgröt med skinksmörgås. Klubbens ekonomiska läge gör att det blir en liten kostnad på 75:-/pers. Ev ett jullotteri för att öka spänningen och fylla på klubbkassan.

6/ Ekonomi: Efter dom åtgärder som vidtagits är prognosen nu att vid årsskiftet kommer det att finnas c:a 41 tkr i kassan den 31/12. Trenden har vänt en aning till det bättre. Sen skall en budget för kommande år läggas. Ev övergår vi då till att lägga en höst/ vår budget för att bättre överensstämmelse intäkt/kostnader.

7/ Övrigt.

1.       Lotterivinster per ring blir 6 fr o m nu.

2.       Vinterstriken spelas den 5/12 Enar och ”Greven” ser till att alla får information och anmäler sig på lista uppsatt på anslagstavla.

3.       Säsongsstart nästa år blir den 9/1 och riksserien startar den 11/1.

 

Nästa styrelsemöte blir den 180118.

 

Protokoll                                                               Justeras

Ingvar Forss                                                          Enar Näslund

 

Protokoll 170928

Styrelsemöte

Datum: 170928

Plats: Enjoy Birsta

Närvarande: Allan Eriksson, Enar Näslund, Valter Andersson, Gunhild Dahlin, Mia Jacobsson

 

Budget:

Nu på postgirot: 43´528 kr. (Första halvåret 49´). Trenden är mycket negativ. Utan åtgärder riskerar vi att stå utan kapital om två år.

Följande åtgärder diskuterades för att stoppa blödningen och som måste vidtas.

*Kostnadsposter som måste övertas av medlemmarna är ex-vis fika på våra möten, julbord i nuvarande form.

*Resekostnader: Transport med egna bilar i större utsträckning. Passagerare betalar för bensinkostnader.

Ang Resor:

Till Ö-sunds matchen finns tre alternativ: Minibuss, ”stor” buss, egna bilar. Enar tar kontakt på pris för ”stor” buss och minibuss.

Deltagarna betalar kostnaderna i sin helhet.

Efter diskussion togs följande beslut:

 BESLUT togs att egna bilar körs till Härnösand.

BESLUT togs att punkt 2 från protokoll den 24 sept. 2013 upphävs.

BESLUT togs att varje spelare betalar resan till chaufför.

BESLUT togs att fika vid styrelsemöten och medlemsmöten betalas av medlemmarna själva och vid julavslutning blir det gröt och skinksmörgås som betalas av respektive medlem. 

 

Förslag till kommande spelår 2018.

Oförändrat vid hemmamatcher

Vid Riksserien betalas en extra avgift med fem kronor som går till klubben.

Proposition till årsmötet att göra resor med tävlingar för alla medlemmar.

Foldern är ändrad ang. priser, datum för medlemsavgift. Inget friår ingår.

 

Protokoll                                                              Justeras

 

MIA/IF                                                                  Enar Näslund