Medlemsmöte den 25 aug 2022

                        Medlemsmöte 25 augusti 2022

 

1) Mötet öppnades av ordförande Bertil

2) Dagordning godkändes med ett ja

3) Justeringsman valdes Lars-Erik Granbäck

4) Planering Hösten 2022 till Våren 2023 finns uppsatta på anslagstavla samt på hemsidan. Utdelades även till alla på mötet.

5) Nya tröjor delades ut till berörda samt att Allan informerade att klubben står för kostnaden. Skall användas vid KM, egna              tävlingar samt vid stadsmatcher och riksserien.

6) HC-uträkning: BESLUT togs att max 25 poäng utdelas till de som spelar en tävling/år.

7) Övriga frågor: Bettan frågade varför inte det är banbyte vid riksserien. BESLUT togs i samråd med Kjell att banbyte kommer att   ske.

8) Mötet avslutades

Protokoll                                                    Justeras

 

 

…………………………………………………                  …………………………………………………

Mia Jacobsson                                            Lars-Erik Granbäck

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 24 februari 2022

 

1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna sen parentation. En tyst minut för två av våra medlemmar som gått ifrån oss; Rolf Fredriksson, Karin Bergholm.

2.Röstlängd enl. bilaga.

3. Frågan om mötet har utlyst enligt stadgarna besvarades med ja.

4. Dagordningen genomgicks och godkändes av mötet.

5. Till ordförande vid dagens möte valdes Bertil Hemmingsson och till sekreterare valdes Mia Jacobsson.

6. Till att justera dagens möte valdes Björn Rasmusson och Rune Håkansson.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes liksom Resultat- och Balansräkning för de senaste verksamhetsåret.

8. Revisionsberättelsen för de senaste verksamhetsåret genomgicks och godkändes av mötet.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ett ja.

10. Budget för 2022 presenterades och godkändes av mötet.

11. Medlemsavgiften för 2022 är oförändrad, 250 kronor.

12. Till ordförande valdes Bertil Hemmingsson  på ett år.

Ledamöter ett år kvar: Gunhild Dahlin, Mia Jacobsson, Allan Eriksson.

Ledamöter på två år valdes Enar Näslund, Rune Håkansson, Björn Rasmusson.

Till suppleant på ett år valdes Christer Nilsson.

Till revisor valdes på ett Lars-Erik Renberg.

Till revisorssuppleant valdes på ett år Jan-Åke Bardén.

Till valberedningen valdes på ett år Mats Nilsson och Ewa Näslund.

13. UK och tävlingsansvarig valdes på två år Gunhild och Lennart Dahlin.

14. Inkommit förslag från Enar Näslund att UK, gällande Riksserien, bör vara en aktiv spelare. Avslogs av mötet.

15. Övriga frågor. Sista datum för medlemsavgifter. Beslut togs att datum flyttas till 31 mars 2022. Utskick till alla medlemmar av Mia. Hemsidan 2023. Elisabeth Wallin tar kontakt med Stefan Wallin.

16. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokoll                       Justeras

 

Mia Jacobsson               Björn Rasmusson                            Rune Håkansson

Årsmötesprotokoll 2021

     Årsmötesprotokoll 25 mars 2021

 

     Närvarande enligt bif. Lista

 

     1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna

     2. Röstlängd enl. bilaga

     3. Frågan om mötet varit utlyst enligt stadgarna besvarades med ja.

     4. Dagordningen genomgicks och godkändes av mötet.

     5. Till ordförande vid dagens möte valdes Bertil Hemmingsson och till sekreterare valdes   

         Mia Jacobsson.

     6. Till att justera dagens möte valdes Lars-Erik Renberg och Christer Nilsson

     7. Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes liksom Resultat- och

         Balansräkning för de senaste verksamhetsåret.

     8. Revisionsberättelsen för de senaste verksamhetsåret genomgicks och godkändes av    

         mötet.

     9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ja.

   10. Budget för 2021 presenterades och godkändes av mötet.

   11. Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad, 250 kronor.

   12. Till ordförande valdes Bertil Hemmingsson på ett år.

         Ledamöter ett år kvar: Enar Näslund, Rune Håkansson, Björn Rasmusson.

         Ledamöter på två år valdes Allan Eriksson, Gunhild Dahlin, Mia Jacobsson.

         Till suppleant valdes Christer Nilsson på ett år

         Till revisor valdes Lars-Erik Renberg på ett år

         Till revisorssuppleant valdes Jan-Åke Bardén på ett år.

         Till valberedningen valdes Pekka Reunanen och Ewa Näslund på ett år

    13. UK och tävlingsansvariga ett år kvar: Gunhild och Lennart Dahlin

    14. Inga förslag har inkommit till styrelsen.

    15. Övriga frågor:

          Frågan om medlemsavgift under 2021 pga av rådande pandemi beslutade mötet att

          avgiften skall betalas.

          Allan kom med förslag att ett utskick till de medlemmar som inte deltog i mötet skall

          meddelas att medlemsavgiften skall inbetalas senast 30 april. Förslaget godkändes.

     16. Ordförande tackade och mötet avslutades.

     Protokoll                                    Justeras

 

     Mia Jacobsson                            Lars-Erik Renberg                                              Christer Nilsson

Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll från årsmöte PBK.

Datum: 190 314

Plats: Enjoy Bowling Bosvedjan

 

 

 

 Parentation. Två bowlingkamrater har avlidit sen förra årsmötet, Sylve Andersson och Börje Olsson. En tyst minut hölls och ordförande höll ett kort tal.

 

1/ Mötet öppnades av ordförande Allan Eriksson och att alla hälsades välkomna.

2/ Upprop och fastställande av röstlängd. Se bil 1.

3/ Frågan om mötet var utlyst på rätt sätt besvarades av mötet med JA.

4/ Dagordningen genomgicks och godkändes av mötet.

5/ Val av ordförande och sekreterare till årsmötet. Sittande valdes alltså Allan Eriksson ordförande och Ingvar Forss till sekreterare.

6/ Till att justera dagens protokoll utsågs Bertil Hemmingsson och Stieg Byström.

7/ Verksamhetsberättelsen genomgicks liksom resultat och balansräkning för det senaste året och godkändes av mötet.

8/ Revisorernas berättelse genomgicks. Se i mappen ”Inbjudan till årsmöte.”

9/ Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser beviljades.

10/ Verksamhetsplan och budget för det kommande året genomgicks av Allan och godkändes av mötet. Se mappen ”Inbjudan till årsmöte”.

11/ Fastställande av medlemsavgift. Mötet beslutade att avgiften (kr 250:-) behålls oförändrad.

12/ Val av ordförande på ett år. Omval av Allan Eriksson.

b/ Val av 3 ledamöter för en tid av två år. Gunhild Dahlin, Mia Jacobsson, Bernt Jansson.

c/ Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år. Rune Håkansson.

d/ Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. Revisorer Erik Iggström, Valter Andersson. Suppleant Bertil Hemmingsson.

e/ Val av två ledamöter för en tid av ett år som valberedning där en skall vara sammankallande. Pekka Reunanen, L E Renberg

13/ Beslut om UK och tävlingsansvarig 2 personer för en tid av 2 år. Gunhild och Lennart Dahlin. Ett år kvar.

14/ Inga förslag för behandling har inkommit till styrelsen.

 

 

15/ Övriga frågor. * Enar tog upp frågan om stödjande verksamhet medlemmar emellan. Lite mer av sociala kontakter skulle förbättra samhörigheten medlemmar emellan ex vis uppmuntrande kommentarer vid ett lyckat spel kanske också komma med tips till nya medlemmar o s v. Kanske också en fika efter spel kan öka samhörigheten och trivseln. Kan gynna klubben vid nyrekrytering mm.

Sonja undrar om hemsidan är aktuell. Tycker sig sakna information och/eller ser samma info under längre tid. Ett tips lämnades från Allan att ta bort hemsidan och sen installera om den. Detta kan hjälpa så att hemsidan alltid är aktuell.

Gunhild funderar hur hennes arbete med laguttagningar och planering av stadsmatcher o s v upplevs bland medlemmarna. Som svar på detta kom inga önskemål om förändringar i hennes arbete. Däremot uttryckte mötet via Allan beröm för hur allt detta sköts och att klubben är tacksam för jobbet kring hemsida och UK och tävlingsverksamheten.

Enar tog upp frågan om sponsring och att alla kan fundera på sina tidigare kontakter i arbetslivet om det finns någon möjlighet att få stöd för vår verksamhet. Alla bidrag stora som små är välkomna och ökar vår möjlighet att och göra vår verksamhet så trivsam som möjligt.

Ang banläggning; En arbetsgrupp bestående av Enar, Gunhild, Bertil och Lars Erik R fick i uppdrag att besluta om typ av banläggningi samband med våra träningar och tävlingar.

                                                                

16/ Mötet avslutades med att klubben avtackade Valter som nu lämnar kassörsuppdragat som han på ett förtjänst sätt skött under många år.

 

 

Protokoll                                      Justeras

 

Ingvar Forss                                Ordförande Allan Eriksson

 

 Bertil Hemmingsson                

 

Stieg Byström

 

Medlemsmöte 2018-12-13

Anteckningar från medlemsmöte PBK.

Datum:181213

Plats:  Enjoy Birsta.

 

1/ Som avslutning på höstsäsongen spelades traditionsenligt en skinktävling. 28 deltog och det tävlades i två grupper dels med HC dels utan HC. Dessutom i en herr och en damklass.

Segrare i damklassen utan HC blev Mia Jacobsson och med HC Gunnel Lind. Herrar utan HC tog Bertil Hemmingsson hem och herrar med HC vanns av Börje Olsson.

2/ Förberedelse inför flytt av bowlinghallen till Bosvedjan och upplägg i den nya mindre hallen. Vi avslutar höstsäsongen idag även om möjligheter till spel finns under nästa vecka. Vi måste ändå tömma våra skåp idag då flytt påbörjas nästa vecka. Den 7/1 2019 öppnar hallen i Bosvedjan.

Sedan kommer följande att gälla i första hand under januari som en testperiod. På tisdagar bokas 4 banor (8 till 12 spelare) och på torsdagar bokas 5 banor 09.00 till 10.30 (10 till 15 spelare). Varannan torsdag när riksserien spelas blir det då 2 banor att träna på för dom som inte spelar riksserien. Vi bokar då också upp 5 banor mellan 10.30 och 12.00 enbart för riksserien.

Vad gäller stadsmatcher bokas hela hallen den tid som behövs med tanke på antal spelare. Besked kring detta lämnas separat.

3/ Vi kommer att följa upp hur detta fungerar under januari för att få till ett säkrare upplägg fort-sättningsvis.

4/ Mötet avslutades med kaffe och skinkmacka och lite polsk riksdag! Vi tar nya tag i ny hall nästa år.

 

IF

Medlemsmöte 180426

Anteckningar från medlemsmöte PBK.

 

Datum: 180426

 

Plats. Enjoy Birsta

 

Deltagare: Från styrelsen, Allan Eriksson ordf, Enar Näslund v ordf, Gunhild Dahlin, Mia Jacobsson,L E Granbäck, Walter Andersson kassör, Ingvar Forss sekr + 15 medlemmar.

 

1/ Allan öppna de möte och hälsade alla välkomna.

2/ Till att justera protokollet valdes Enar Näslund och Pekka Reunanen

3/ Riksserien. Beslut togs om att som nu anmäla 2 herrlag och ett damlag. Vi kommer från och med start i höst att byta bana efter varje serie.

4/ Stadsmatcher. Av innevarande säsong kvarstår bortamatch mot Söderhamn. Till hösten kommer vi  att möta samma lag som i år alltså Härnösand, Hudiksvall, Söderhamn, Nordingrå och Östersund. 16 man mot alla utom Nordingrå (8 man) och Östersund (20 man).

5/ Träning/avslut. Vi kör ti/to hela maj ut. Säsongsavslut på ”på Ängen” torsdag va 21 eller ti alt to va 22. Avgift 50:-/pers. Gäller även för familjemedlemmar. All info kommer upp på hemsidan när vi kommit överens med ”Ängen” s:a Berget. Mia/Allan ordnar med bokning och spel-ideer.

6/ Övriga frågor:

*Gunhild ordnar med alla spelprogram som stadsmatcher, riksserien och interna tävlingar/cuper.

* Höststart 4 sept första riksseriematch 14 sept.

* medlemsavgift skall betalas in före sista april. Kontonummer och belopp finns på hemsidan.

6/ Prisutdelning Björns cup: Vinnare blev i damklassen Gunnel Lind och i herrklassen Enar Näslund.

7/ Mötet avslutades och Allan tackade för visat intresse.

 

Protokoll                                                            Justeras

Ingvar Forss                                                       Enar Näslund, Pekka Reunanen

 

Medlemsmöte 170829

Datum: 170829

Plats: Enjoy Birsta

 

1/ Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2/ Under sommaren avled klubbikonen Björn Alm. Minnesord från klubbordföranden följdes av en tyst minut. Därefter läste Sonja upp ett brev hon fått från Anita, Björns fru, där hon framförde sitt varma tack för blommor från klubben liksom för bidrag till fonder.

2/ Riksserien startar den 7 september. Upplägget blir som förra året med två herrlag, ett i div 11 och ett i div 12 och ett damlag i div 6. Stommen i herrlagen på 3-4 man kompletteras med varvade spelare I samråd mellan lagledarna på herrsidan, Lennart och Ingvar. Damlaget är i stort intakt men kan varieras. Tanken är att alla som vill delta i seriespel skall få möjlighet att delta.

3/ Stadsmatcher. Nytt för i år är att Söderhamn ingår i programmet. Vi matchar alltså mot Härnösand, Nordingrå, Östersund, Hudiksvall och Söderhamn. Matchschema finns på hemsidan och på anslagstavlan.

4/ Medlems- och ekonomiläget. Antal medlemmar är efter revidering av medlemslistan 33. Det ekonomiska läget är att vi nu enl kassören har c:a 40 Tkr i kassan vilket är en betydande minskning på ett år. Åtgärder för att förbättra läget måste vidtas och kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.  Vad som ligger i pipeline är att öka medlemsantalet. Tiokronan är redan införd. Mer ideer är välkomna.

5/ Träning på tisdag och torsdag gäller även kommande säsong. En timme på tisdag och en och en halv på torsdag. 85 resp 120 kr inkl tiokronan.

6/ Inbjudan i samarbete med Enjoy till introduktionsspel liknande aktiviteten i augusti kommer att genomföras under höstan. Mer info senare.

7/ Övriga frågor. Ett förslag kom upp om att ändra namnet på ”Puttes cup” till ”Björns Cup” Godkändes av mötet.

 

Vid protokollet                                                   Justeras av

 

Ingvar Forss                                                        Enar Näslund

Medlemsmöte den 17-04-20

 

Anteckningar från medlems

 

Datum: 170420

 

Plats: Enjoy Birsta

 

 

 

1/ Allan öppnar möte och går igenom dagens agenda som godkändes av mötet.

 

2/ Till justerare av dagens protokoll utsågs Enar Näslund

 

3/ Våravslutning. Enl tradition avslutar vi på ”Ängen” s:a berget. Vi träffas den 18 maj. Exakt tid och program kommer senare. Anmälan till Mia senast den 11/5. Subventionerat pris kr 50:-. Gäller även familjemedlemmar.

 

4/ Medlemsavgift skall vara betald senast den 30/4.

 

5/ Riksserien. Det lutar åt att vi anmäler tre lag som vi har nu. Gunhild försöker få vårt lag i div 7 nerflyttat till en lägre serie. Laget i div 11 kör I så fall som vanligt liksom damlaget. Om det går som vi hoppas tas lagen ut definitivt på ett medlemsmöte i samband med höststart.

 

6/ Stadsmatcher. Bollnäs utgår. Nordingrå har tillkommit. Vi försöker utöka med ytterligare en match eftersom hallen i Nordingrå är liten och för få kan spela per gång. Gunhild kollar.

 

7/ Träning till hösten. Som det ser ut nu kör vi som nu alltså tisdag och torsdag.

 

8/ Höststart. 29/8 då vi också har ett medlemsmöte,

 

9/ Vårstriken kommer för PBK att spelas den 4/5. 6 serier.  Anmälan till Gunhild.

 

 

 

Protokpll                                                                     Justeras

 

 

 

Årsmöte den 17-02-23

Protokoll från Årsmöte

Datum: 170 223

Plats: Enjoy Birsta

Närvarande: Se bilaga 1.

1/ Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2/ Dagordningen genomgicks, reviderades och godkändes av mötet.

3/ Till att leda dagens möte valdes Allan Eriksson. Till sekreterare valdes Ingvar Forss. Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Bernt Jansson och Sonny Forsberg.

4/ Mötet konstaterades vederbörligen utlyst.

5/ Föredragning av.

 • Verksamhetsrapport. Rapporten genomgicks av sekr. och godkändes av mötet. (bil)
 • Ekonomi. Resultat- och balansrapport genomgicks av kassören och godkändes av mötet, (bil)
 • Revisionsberättelsen genomgicks av revisor och godkändes av mötet. (bil)

6/ Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

7/ Inga motioner eller skrivelser har inkommit.

8/ Årsavgift för år 2018 lämnades oförändrad nämligen kr 250:-.

9/ Val av styrelse.

*Styrelseordförande för ett år. Allan Eriksson omval 1 år.

* Ledamot Ingvar Forss 1 år kvar

* Ledamot Enar Näslund 1 år kvar

* Ledamot och kassör Walter Andersson omval 2 år               

* Ledamot Gunhild Dahlin omval 2 år

*Ledamot Mia Jacobsson omval 2 år

*Ledamot Lars Erik Granbäck fyllnadsval på 1 år

Styrelsesuppleant: Rune Håkansson omval 1 år

Revisorer: Bernt Jansson omval 1 år, Börje Olsson nyval 1 år

Revisorssuppleant: Erik Iggström nyval 1 år

Valberedning: Pekka Reunanen, Lars-Erik Renberg båda nyval 1 år

UK och tävlingsansvarig Gunhild och Lennart Dahlin

 

10/ Mötet avslutades och ordföranden tackade för förtroendet att leda dagens möre och för visat intresse.

Protokoll                                     Justeras av

Ingvar Forss                                Bernt Jansson     Sonny Forsberg

 

 

Bilaga 1 till årsmöte.

 

Närvarande:

Allan Eriksson ordförande

Walter Andersson Kassör

Ingvar Forss sekreterare

Enar Näslund

Mia Jacobsson

Gunhild Dahlin

Sonja Nilsson

Sonny Forsberg

Maud Forsberg

Maritta Pettersson

Elsy Sundberg

Lars Borling

Lars Erik Renberg

Christer Nilsson

Lars Erik Granberg

Åke Hedström

 

Medlemsmöte 2017-01-12

Protokoll från medlemsmöte.

Datum: 170112

Plats: Enjoy, Birsta

1/ Efter kaffe och smörgås hälsade Allan alla välkomna till dagens välbesökta möte.

2/ Till att justera dagens protokoll utsågs Enar.

3/ Dagordningen presenterades och godkändes.

4/ Senaste (161117) mötesanteckningarna genomgicks.  Kvarstår att diskutera är medlemsvärvning.

5/ Inför årsmötet. Datum blir den  23/2. Mötet utlyses på hemsidan ”pbk sunndsvall.se” och på anslagstavlan. Inför mötet skall dels en revision genomföras, Valter ansvarar, dels skall ett förslag från valberedningen om val till styrelse komma in.  Ev nya förslag skall lämnas in till Ingvar Forss senast en vecka innan mötet.

6/ Fr o m tisdagen den 17/1 återupptas träningsspel på tisdagar. 5 banor bokas. Kan utökas vid behov.

7/ Resultat av KM blev att Alf Hjalmarsson blev klubbmästare. Resultat av skinktävlingen blev att Mia, Sonja, Lars B och Valter kammade hem varsin skinka.

8/ Vårens stadsmatcher inleds med hemmamatch mot Östersund den 2/2. I övrigt se hemsidan. Gunhild tar som vanligt ut laget. Riksserien började idag 12/1 och fortsättningen finns också på hemsidan.

9/ Övriga frågor. * Medlemsvärvning. Det som Allan tog upp var att söka mer samarbete med Freja , Bengt 0ch Ove Wikström, och Enjoy, Lasse Byström. Vi behöver ibland kalla in hjälp då spelare fattas, bra då att ha dessa kontakter som också på sikt skulle kunna innebära någon typ av sammanslagning. Vidare vädjar styrelsen till medlemmarna att försöka påverka sin bekantskapskrets att komma för att prova på bowling. Följs upp löpande.

 * Enar tog upp ”nya motståndare”. För att få lite andra vinklar på vårt upplägg bör vi utmana nya andra klubbar på matchspel. Enar kollar tänkbara motståndare att utmana.

10/ Medlemsavgiften 2017. Efter årsmötet kommer info om densamma liksom att  den kommer att finnas på hemsidan tillsammans med kontonummer.  Betalning kan också ske direkt till Valter.

 

11/ Mötet avslutades och Allan tackade för visat intresse och att så många kom till mötet var särskilt roligt.

 

 

Protokoll                                                                    Justeras

Ingvar Forss                                                               Enar Näslun

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Medlemsmöte 161117

Medlemsmöte PBK

 

Datum: 161117

Plats: Enjoy Birsta

Mötesledare: Allan Eriksson

 

1/ Genomgång av föregående mötesanteckningar. Kvar står:

Avslutning av höstsäsong med skinkstriken och julbord den 15/12.

För skinkstriken gäller följande: En vinnare för resp dam och herrklassen utan handicap. Vidare en vinnare i resp herr och damklass med handicap. Deltagarna i ”utan HC” är då undantagna.

För julbordet gäller ett subventionerat pris på 150:-. Familjemedlemmar är välkomna. Samma pris gäller. Anmälningslista sitter på anslagstavlan.

2/ Medlemsvärvning diskuterades bl a att kontakta PRO/SPF+ ev Enjoy för samarbetes-inviter. Förslag tas gärna emot för diskussion på nästa medlemsmöte den 12/1 2017

3/ Bortamatcher. Alla som vill får åka med även de som inte är uttagna till spel. Ev kan spelare bytas ut under matcher så fler kan delta. Detta är ett förslag för att fler skall känna sig delaktiga. Diskussion kring detta på nästa medlemsmöte.

4/ Möjligheter till tisdagsspel finns alltid. Kom bara överens om vilka som vill så banor kan bokas via Kjell.

5/ Start 2017 blir den 12/1 med riksserien och som sagts medlemsmöte. Datum för styrelse-/och årsmöte bestäms då.

6/ OBS! Kom ihåg att skänka priser till jullotteriet. Prata med Mia.

 

Protokoll                          Justeras

Ingvar Forss                                          Enar Näslund

Medlemsmöte 12/5 2015

Datum: 20150512

Plats: Enjoy, Birsta

Mötesledare: V.Ordf Allan Eriksson

Övriga: c:a 25  st medlemmar.

 

 1. Allan hälsade alla välkommen till dagens möte. Speciellt välkommen till nya medlemmar.

 2. Parentation: En tyst minut hölls för Marcus Morelius som nyss avlidit. Därefter höll L O Lundin några minnesord över Marcus. En bowlingkompis under lång tid har lämnat oss.

 3. Den 28/5 kl 11.00 har vi säsongsavslut på ”ängen” s:a berget. Anmälningslista på anslagstavlan eller via hemsidan. Resp är också inbjudna. Pris 50:-/man och då ingår lunch, underhållning och tävlingar där priser kan erövras.

 4. Intresseförfrågan ang träningsaktiviteter. Det kan gälla spelsätt trad eller amerikansk bowling. Som tränare ställer ett riktigt proffs upp om vi vill, Gullimar Åkerlund. Intresse finns tydligen och träning kommer att anordnas på något sätt under höstsäsongen.

 5. Samarbete med Freja och/eller enjoy-”klubbar”diskuterades. Frågan får mogna lite innan vi går vidare. Möjligheter finns.

 6. Till hösten kommer vi att träna Tisdag och Torsdag kl 10.00 som idag. Samarbetet enl pkt 5 kan innebära annat upplägg. Framtiden får utvisa.

 7. Seriespel 8-mannalag. Vi har försökt involvera Kramfors och Sollefteå i denna spelform men man vill i dagsläget inte binda sig för detta. Ev kan spontant utbyte ske när möjlighet finns. Däremot finns större möjlighet att gå med i ett Hälsingeupplägg med Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn och Hudiksvall. Gunhild har kontakt med Bollnäs i frågan och kan det ordnas så går vi med.

 8. Riksserien. Vi anmäler 3 lag precis som idag inför nästa säsong.

 9. Stadsmatcher. Vi kör som vanligt. Gunhild gör upp matchschema.

 10. ”Enjoyskoj”. Spel på måndakvällar. Vi anmäler inget eget lag nu men kan om möjlighet finns hoppa in i befintliga lag.

 11. Höststart den 1 september då vi också tar nästa medlemsmöte direkt efter träningen.

 12. Övriga frågor.

 • Spontanmatcher. Skicka en intresseanmälan till Gunhild på hemsidan om vi skall försöka ordna matcher av engångskaraktär med exvis Kramfors eller Sollefteå eller annat lag så försöker vi samordna. För de som vill.

 • Klubbtröjor finns att köpa hos Enar.

 1. Mötet avslutades och Allan tackade för visat intresse.

 

Antecknade gjorde Ingvar Forss.

Medlemsmöte Datum: 150910

 

Plats: Enjoy Birsta

 

Närvarande: ett 10-tal

 

1/ Allan öppnade mötet med att anknyta till vårens medlemsmöte där det bl a bestämdes att vi satsar mer på utbildningsinsatser i höstomgången. Det föreslogs att vi skulle försöka anlita en erfaren instruktör och Gullimar Åkerlund föreslogs. Nu finns han med på mötet och lämnar följande information och förslag.

2/ Finns intresse kan man utvecklas öppnar Gullimar med. Han ställer upp med råd och tips i både teori och praktik. Intresserade delas in i grupper på 4 – 5 deltagare som följs under ett spelpass då bl a  filmning kan ske för att senare diskutera vad som är bra el dåligt rent tekniskt under spelet. Teo-retiska genomgångar kan också bli aktuellt om så önskas.

3/ Mötet nappar på erbjudandet och i början av oktober på torsdagar (utom riksseriedagar) kommer utbildningen att starta. Datum kommer upp på hemsidan så fort det är fastställt.

4/ Nya medlemmar lär vara på ingång och som tidigare gäller en gratis introduktionstimme och fritt medlemskap året ut.

5/ Slut för idag.

 

 

Årsmöte 160223

Protokoll från årsmöte PBK.

 

Datum: 23/2 2016

 

Plats: Enjoy, Birsta

 

1/  Allan Eriksson öppnar mötet och hälsade alla välkomna.

2/ Parentation: En tyst minut hölls till minnet av under året två avlidna medlemmar, Marcus Morelius

och Rolf Gatugård.

3/ Den föreslagna dagordningen fastställdes av mötet.

4/ Val av mötets ordförande. Mötet föreslog Allan Eriksson som också blev vald till mötesordförande.  Till mötessekreterare föreslogs Ingvar Forss som också blev vald till mötets sekreterare.

5/ Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Börje Olsson och L–O Lundin.

6/Frågan om mötet var ordentligt utlyst besvarades med ja.

7/BERÄTTELSER:

* Verksamhetsberättelsen genomgicks och fick mötets godkännande.

* Kassörens ekonomiberättelse genomgicks och godkändes.

* Revisionsberättelsen genomgicks och godkändes.

Berättelserna bifogas protokollsanteckningarna.

* Mötet beviljades också ansvarsfrihet för styrelsen.

8/ Inga motioner eller propositioner har inkommit.

9/ Val av styrelse. Valberedningen har följande förslag.

 • Ordförande Allan Eriksson                   nyval på 1 år
 • Kassör Walter Andersson                     1 år kvar
 • Ledamot Ingvar Forss                            omval 2 år
 • Ledamot Enar Näslund                          omval 2 år
 • Ledamot Björn Alm                                 nyval 2 år
 • Ledamot Gunhild Dahlin                       1 år kvar
 • Ledamot Mia Jacobsson                       1 år kvar (lotteriansvarig)

 

Som tävlingsansvarig och UK kvarstår Gunhild och Lennart Dahlin omval 1 år

 

Till styrelsesuppleanter valdes Rune Håkansson och Stig Bergkvist nyval på 1 år.

 

Till revisorer valdes Stefan Tornberg och Bernt Jansson nyval 1 år

 

Till revisorssuppleant valdes Bengt Wikström nyval på 1 år.

 

Till valberedningen valdes Sonja Nilsson omval 1 år och Thure Nilsson nyval 1 år.

 

Konstituerande möte hålls inom kort.

 

10/ Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

 

 

Protokoll                                                     Justeras

 

Ingvar Forss                                               L-O Lundin                                    Börje Olsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2015.

Styrelse och övriga funktionärer

Ordf.            Björn Alm

V. ordf.       Allan Eriksson

Kassör         Walter Andersson

Sekr.            Ingvar Forss

Ledamot     Enar Näslund

Ledamot     Mia Jacobsson

Ledamot     Gunhild Dahlin

Övriga funktionärer

Tävlings- och uttagningsansvariga 

Gunhild och Lennart Dahlin

Valberedning                                             

Sonja Nilsson, Sten Olov Björk

Revisorer  

Bernt Strömberg och Jan Blomqvist

Medlemsärenden

40 betalande medlemmar per den 31/12 2015.                                                      !!

Ekonomi.

Beträffande den ekonomiska förvaltningen hänvisas till kassörens efterföljande rapport.

Sammanträden.

Utöver årsmötet har klubben haft 4 styrelsemöten samt 1 protokollfört medlemsmöte.

Stadsmatcher.

Vi har mött Hudiksvall 1 gång (förlust),

 Östersund hemma(vinst) och borta (förlust),

Härnösand borta (förlust) hemma (vinst),

Bollnäs borta (förlust) hemma (vinst)

 

Motions/träningsspel

Vi har spelat 2 ggr/va, tisdag och torsdag, på Enjoy bowlinghall i Birsta

Puttes Cup.

Cupen spelades i sex serier med handicap uppdelade i 2 speldagar under mars månad Segrade i herrklassen gjorde Sylve Andersson och i damklassen Elsy Sundberg.                 

Klubbmästerskapet

KM spelades den 24/11. 4 ser utan HC. Segrade bland damerna gjorde Maritta Pettersson  och bland herrarna vann Allan Eriksson

Riksserien för pensionärer.

Tävlingen har pågått under hösten med fortsättning våren 2016. Vi har ställt upp med 2 herrlag och ett damlag. Serien 14/15 som avgjordes i maj innebar en serieseger för damerna men något blygsammare placeringar för de båda herrlagen.

Veterantävlinga
Höst- och vinterstriken på Enjoy hade några deltagare från klubben.

I SPF-golfens riksmästerskap deltog några från klubben.

Skinktävlingen.

Den avgjordes den 15/12 och spelades i två klasser segrare i klass 1 (utan HC) Alf Hjalmarsson och i klass 2(med HC) Börje Olsson

Höstsäsongen avslutades på ett trevligt sätt med ett lotterier, prisutdelningar och ett JULBORD i Enjoy:s lokaler och organisation.

 

Sundsvall 160223

 

Allan Eriksson                     Enar Näslund                      Walter Andersson

Mia Jakobsson                    Gunhild Dahlin                   Ingvar Forss  Björn Alm

 

Styrelsemöte 160412

Agenda Styrelsemöte/protokoll styrelsemöte

 

Datum: 160412

Plats: Enjoy, Birsta

 

Närvarande: Allan Eriksson (ordf), Enar Näslund, Mia Jakobsson, Gunhild Dahlin, Walter Andersson, Ingvar Forss

 

1/ Genomgång av senaste styrelsemötesprotokoll och årsmötesprotokoll. Ev vidarediskussion kring någon punkt?

 • Inget kvarstår

 

2/ Medlemsavgiften. Saknas inbetalningar, i så fall hur hanterar vi detta?

 • Valter skickar via Gunhild påminnelse till de som ännu inte betalat.

3/ Hemsidan.

 • Funkar bra. Allt mer info finns att hämta. Medlemsmatrikeln uppdateras efter april månad.

4/ Handicapsystem.

 • Allan jobbar vidare. Klart till höststart.

5/ Enjoy-skoj. Skall vi ha något lag där?

 • Svar nej!

6/ Samverkan PBK – Enjoy – Freja – Plexus?

 • Plexus: tveksamt. Vissa sonderingar kan göras. Freja: Vi gör en matchinbjudan för att få igång bättre kontakter. Penjoy: Gunhild/Allan pratar med vissa personer i Penjoy för att lyssna av läget.

7/ Riksserien herrar, skall vi ha två eller ett lag?

 • Vi anmäler ett damlag och ett herrlag i div 11. Enar hoppar av sitt lag som alltså inte anmäls. Chans finns om någon startar upp ett nytt lag i annan div.

8/ Träning till hösten.

 • Olika förslag diskuterades, bl a att enbart träna torsdagar efter som intresset verkar avta på tisdagar. Mötet enades att ta upp detta på ett medlemsmöte.

9/ Klubbtröjor

 

 • Offert från sportfun diskuterades.  Dyraste varianten med tre tryck max 300:-. Mia och Ingvar besöker sportfun för att kolla tröjor och köpa in ett antal testtröjor. Beträffande finansiering föreslås  att medlemmar i PBK betalar 200:- klubben 100:-. Ev sponsring kan ändra detta till det bättre. Mia undersöker.

 

10/ Säsongsavslutning

 • Vi kör en favorit i repris alltså s:a berget ”på ängen”. Datum 26/5. Sista organiserade speldag blir då den 24/5. Kostnad c:a 100:- varav medlem inkl familjemedlem´betalar 50:-. Allan kollar med Björn om vem som i år håller i arrangemanget.

 

11/ övriga frågor

 • Vi kör ett medlemsmöte den 21/4 direkt efter sista riksseriematchen. Vi bjuder på kaffe + smörgås.  På mötet tar vi upp bl a träningsspel till hösten, riksserien, Klubbtröjor, infoblad som Gunhild tagit fram för att dela ut så vi kan locka fler medlemmar, Stadsmatcher, mm,mm. Anslag om medlemsmöte kommer på anslagstavlan, hemsidan samt med” mun mot mun” metoden.

 

12/ Avslutning. Tack för idag.

 

 

Protokoll                                                                    Justeras

Ingvar Forss                                                               Enar Näslund                               Gunhild Dahlin

 

 

 

 

Medlemsmöte 21 april 2016

Anteckningar från medlemsmöte

Datum: 160421

 

Följande togs upp….

1/Tränings-spel till hösten.

Beslut togs om att vi från och med höstsäsongen träningsspelar enbart torsdagar utom de veckor vi har stadsmatcher hemma då vi som nu tränar på tisdagar. Det står givetvis öppet för var och en att spela även tisdagar om man så vill. Vi tar upp med Kjell att samma pris då gäller för klubbmedlemmar.

2/ Riksserien. Hur många lag skall vi anmäla??

Vi anmäler ett damlag och två herrlag. Skillnaden mot nuvarande upplägg är att Lennart tar över ett av herrlagen och startar om i lägre division. ”Enars” lag drar sig ur riksserien.  Lagledare blir alltså Gunhild, Lennart och Ingvar.

3/ Klubbtröjor. Skall vi köpa in nya. Pris för medlemmar c:a 200:-.  Resten klubbsubvention. Totalt c:a 300:-.

Mötets beslut var att vi lägger detta ”på is” och tar ev upp det till hösten.

4/ Hur värva nya medlemmar. Gunhild har tagit fram nya infoblad om PBK för spridning via medlemmar.

Infobladen presenterades och delades ut med förhoppningen att bladen sprids ut på olika sätt och att vi förhoppningsvis kan få in nya medlemmar.

5/ Stadsmatcher.

Som nu kommer vi att möta Bollnäs, Östersund och Härnösand borta och hemma även nästa säsong. Vi kommer ev att utöka matcherna mot Hudiksvall till 2 ggr istället för som idag i ggn. Kontakt har tagits med Nordingrå för ett ev utbyte. Var det hamnar är inte klart ännu.

6/ Våravslutning den 26/5 s:a berget ”på Ängen”. Frågeslinga, 5-kamp, lunch. Start 11.00. Pris 50:-/per. Gäller även för medföljande familjemedlem.

Vi kör som vi planerat.

7/ Övriga frågor.

 

 • Höststart den 25/8. Allan bokar upp detta med Kjell.
 • Vi återinför 10:an för att stärka klubbens ekonomi. Alltså lägger vi på en 10:a på spelavgiften som sedan via Kjell går direkt till klubben.
 • Bra vore om alla (som har) använder klubbtröjor på träningar som vid matcher. Detta för att få ett proffsigare intryck av klubben och ev intressera fler att ansluta sig. Klubbtröjor finns att köpa för intresserade.
 • Förslag på att vi inleder ett matchutbyte mot Freja kom upp. Allan undersöker.
 • Lennart Dahlin föreslår att vi har ”spontanfika” efter träningarna för att ta upp ev problem och utbyta erfarenheter. Värt att vi tar till oss. Allt för sammanhållningen. Bowlingen är mycket en social verksamhet.

 

Vid anteckningarna

IF

Upptaktsmöte 160901

PBK upptaktsmöte inför kommande säsong.

Datum: 160901

Plats: Enjoy Birsta

Närvarande: Allan Eriksson, Enar Näslund, Valter Andersson, Gunhild Dahlin, Lennart Dahlin, Ingvar Forss.


 1/  Riksserien. PBK ställer upp med två herrlag och ett damlag, Damlaget är detsamma som förra säsongen. Herrlagen är något förändrade och ser ut som följer:
Lag 1 spelar i div 7 med Lennart Dahlin som lagledare och där spelar :

Allan Eriksson
Lars Erik Renberg
Walter Andersson
Lars Borling
Åke Hedström
Jan Åke Bandèn

Lag 2 spelar i div 12 med Ingvar Forss som lagledare och där spelar:

Rune Håkansson
Pekka Reunanen
Ingvar Forss
Bernt Jansson

Övriga lagmedlemmar tas ut efter hand innan laget kan spikas. Den 8/9 kommer Börje Olsson att ingå plus en till som tas ut på matchdagen.

Riksserien startar den 8/9 och hela spelprogrammet finns på anslagstavlan och på hemsidan.

2/ Medlemsavgiften. Alla har inte betalt in ännu. Gunhild skickar påminnelsebrev.

3/ Medlemsvärvning. Enar föreslog en kampanj mot PRO. Vi erbjuder introduktionsspel gratis så att nya intresserade inte behöver ansluta till klubben innan dom provat på spelet. Iden bör utvecklas. Kom gärna med fler ideer. Vi behöver ha fler medlemmar.

4/ Stadsmatcher. Första matchen blir mot Bollnäs borta den 15/9. Deltagarlista och bilfördelning kommer via Gunhild. Hela spelschemat finns på hemsidan. I år har vi en ny motståndare i Nordingrå bowlingklubb.

5/ Styrelsemöte kommer att hållas den (obs ändrat datum) ev den 4/10. Besked kommer.


IF

 

      

styrelse/medlemamöte 16-10-04

Protokoll från styrelsemöte/medlemsmöte.

 

Datum: 161004

Plats: Enjoy, Birsta.

 

Närvarande: Styrelsen + ett antal medlemmar

 

1/ Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkommna.

2/ Enar Näslund valdes till att justera dagens protokoll.

3/ Föreslagen dagordning godkändes.

4/ Genomgång av föregående mötes anteckningar inkl upptaktsmöte genomgicks. Kvarstår att diskutera är medlemsavgiften och stadsmatcher som kommer som följande punkter.

5/ Stadsmatcher. Datum för kommande spelår finns på hemsidan. Närmast åker vi till Hudiksvall den 6/10.

Första matchen börjat kl 13:00. Gunhild har som vanligt tagit ut laget och organiserat resor. Diskussion kom upp kring starttiden (13.00) men mötet enades om att acceptera den relativt sena starten. Däremot bör vi framföra att vi helst vill starta spelet kl 10:00 i kommande matcher. Detta med tanke på bl. a hemresor. Det vi absolut vill ställa krav på är att banorna är nyoljade inför matchen.

Ny motståndare fr o m i höst är Nordingrå. Vi kommer att ställa upp med 3 damer och 5 herrar och åker med privat bilar. Matchen spelas senare i höst. Närmast står Härnösand på tur den 18/10.

6/ Ekonomi/medlemsavgifter. Walter har besökt banken och fr o m nu flyttat klubbens pengar till ett bankgiro Vi har nu c;a 65000:- i vår kassa. Vi hoppas nu att när vi bl a  infört 10-kronan kan stoppa  blödningen.

Beträffande medlemsavgiften så är några fortfarande obetalda. Delvis beroende på oklara krav och delvis vårt löfte till nya medlemmar om ”gratisår”. Nu kommer Gunhild att skicka  inbetalningskort med summan ifylld och med vårt bankgironummer. Detta gäller för 2016. På årsmötet i februari fastställs 2017 års rutin kring detta.

7/ Övriga frågor.

*  Beträffande KM spelas tävlingen dem 15/11 och skinktävlingen den 15/12 då i samband med höstavslutning och JULBORD som delvis subventioneras av klubben. Skinktävlingen delas upp i  två grupper en med handicap och en utan hc. Detta för att alla skall ges chansen att vinna en skinka. 170 p i snitt under hösten är gränsen för med eller utan hc .

* Medlemsvärvning. Mötet beslutade att försöka få med PRO på ett samarbete för att få in nya medlemmar. Allan och Gunhild försöker få till en träff med PRO Medelpad.

* Vi har ”gamla priser” som inte har något hem. Mia funderar vad vi gör med dom. Vi har ett prisskåp här på Enjoy som vi t v kan använda som ”nytt hem” för g:a bucklor o s v.

8/ Mötet avslutades och datum för nästa styrelsemöte bestämdes till 17/11. Vårsäsongen 2017 startar den 1170112 i samband med riksseriespel.

 

Protokoll                                                                     Justeras

 

Ingvar Forss                                                               Enar Näslund